Bezpłatny audyt energetyczny

SKORZYSTAJ Z DARMOWEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

*  Twój adres e-mail:
*  Nazwa Firmy:
*  Telefon:
*  Miejscowość:
    Termin kontaktu:

Audyt energetyczny jest to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii przez budynki i obiekty. Procedura audytu ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz określenie potencjału odnośnie do poprawy efektywności energetycznej.

Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, a także ich raportowanie wg EN 16247:1:2012.

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny nie jest podstawą do prowadzenia robót zaleconych w audycie, ale stanowi założenia do projektu modernizacji budynku lub instalacji .

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku.

W związku z drastycznym wzrostem cen energii (250% w ciągu roku!) coraz więcej firm trafia do nas szukając sposobu na szybkie zabezpieczenie się przed rosnącymi kosztami. To uświadomiło nam potrzebę oraz wyraźny ekonomiczny sens przeprowadzania audytów skróconych tzw. audyt Walk Through (WT), nazwaliśmy go Audyt Optymalizacji Energii (AOE). Określa on najbardziej palące problemy czy punkty zapalne. Wynikiem audytu są rozwiązania:

• bez kosztowe – optymalizacja związana z grupami taryfowymi

• kosztowe – optymalizacje idące w stronę termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii czy modernizacje oświetlenia.

AOE składa się z dwóch 3 etapów:

I etap – audyt papierowy + wizja lokalna

• Zebranie danych dotyczących faktur za zakup i dystrybucję energii elektrycznej jak i paliw gazowych – okres 12 miesięcy,
• Określenie parametrów z umowy na dostawę energii,
• Określenie profilu zużycia energii elektrycznej, poprzez pozyskanie od OSD raportu zużyć 15-to minutowych – okres 12 miesięcy,
• Wizja lokalna podczas której określany jest stan techniczny obiektu, ustalenie sposobu ogrzewania obiektu, pozyskanie dokumentacji technicznej, zrobienie dokumentacji zdjęciowej z uwzględnieniem rozdzielnic, trafostacji, kotłowni, dachów obiektu i terenów przyległych oraz wykonanie pomiarów,
• W przypadku istniejących planów modernizacji zakładu, omówienie ich szczegółów.

II etap – analiza danych
• Utworzenie profilu zużycia energii w okresie rocznym
• Utworzenie profilu zużycia energii w okresie dobowym
• Identyfikacja potencjału redukcji zużycia energii
• Oszacowanie efektu energetycznego i ekonomicznego poszczególnych działań w oparciu o bilans energii w zakładzie

III etap – przedstawienie wyników

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji sporządza się raport, który jest kolejnym etapem procedury. Raport składa się z trzech części: pierwsza – opisującej stan faktyczny, druga – prezentującej propozycje modyfikacji systemów lub zmian i trzecia – zawierającej obliczenia inżynierskie wykazujące potencjał energii do zaoszczędzenia

Nasze atuty

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz z certyfikatami UDT

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z OZE-BIOMAR

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi referencjami

Zaawansowana infrastruktura projektowa – wszystkie rodzaje projektów tworzymy w profesjonalnych programach, w tym autorski system dopasowania 15-to minutowego

Audyt Optymalizacji Energii typu walk-through jest wart przeprowadzenia !

Z praktyki wiemy bowiem, że jego wyniki pozwalają zakładowi zaoszczędzić nawet od 30% do 70% kosztów energii rocznie.