Odliczenie to przysługuje od początku 2019 roku i polega to na tym, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki.    Liczy się tutaj kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony a samo przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Ulga obejmuje też ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej

Aby móc skorzystać z ulgi, należy spełnić parę warunków:

– Musi to być pierwsza instalacja fotowoltaiczna.

– Z ulgi skorzystać mogą osoby rozliczające swoje przychody stosując jednolitą stawkę 19 proc., skali podatkową 18 i 32 proc., a także osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

– Należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której zamontowano instalacje fotowoltaiczną.

– Odliczenie obejmuje tylko budynki już wybudowane, nie te w budowie.

– Musi chodzić o budynek wolno stojący, służący do zaspokajania potrzeb mieszkalnych, dopuszczalne jest aby był to dom z wydzielonymi dwoma lokalami mieszkalnymi bądź po jednym lokalu mieszkalnym i lokalu użytkowym ( max 30 proc. powierzchni domu ). Instalacja może zostać zamontowana również na innym budynku takim jak: garaż czy budynek gospodarczy, pod warunkiem że służy on budynkowi mieszkalnemu.

Należy również pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tyś. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Natomiast, gdy mówimy o małżonkach, limit 53 tyś. zł przysługuje na każdego z nich osobno.

Jeśli kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, nic nie stoi na przeszkodzie aby odliczyć tę nadwyżkę na kolejne lata, jednak nie dłużej niż na 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę podatkową możemy również połączyć z dotacją w ramach programu „Mój prąd” W tym przypadku kwotę do odliczenia pomniejszamy o tę dotację.

Przykładowo: Jeśli całkowity koszt instalacji wyniósł nas 22 tyś. zł to rzeczywista kwota, od której będziemy odliczać podatek wynosi 17 tyś. zł ( 5 tyś. zł – kwota dotacji )

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.