Dbamy o waszą prywatność

Polityka prywatności

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Artykuł 1. Informacje podstawowe
1. Ekspert PV, ul. Starowiejska 19A, 55-080 Smolec NIP PL8961591176 email:
biuro@ekspertpv.pl tel. +4871 307 04 09 (EPV) pełni rolę administratora danych osobowych
(ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w stosunku do swoich
Klientów oraz Użytkowników oferowanych przez EPV produktów i usług zwanych łącznie
Klientami.
2. EPV pełni rolę ADO w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 oraz artykuł 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) – tj. w oparciu o zgodę wyrażoną przez właściciela
danych.
3. EPV pełni rolę PPDO w oparciu o umowę z ADO przetwarzającym dane na podstawie
Rozporządzenia.
4. EPV nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, chyba że
prawny opiekun takiej osoby wyraził na to zgodę.
5. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisów EPV, nie korzystaj z
usług EPV, nie nabywaj produktów i usług EPV i nie prenumeruj publikacji EPV.
Artykuł 2. Cele i sposób przetwarzania danych osobowych
1. EPV przetwarza dane osobowe swoich Klientów jako ADO w celu dostarczania produktów
i swiadczenia usług wspomagajacych prowadzenie biznesu i marketingu w Internecie,
fakturowania i uzasadnionej charakterem produktu lub usługi komunikacji z Klientami.
2. EPV za pośrednictwem udostępnianych usług wspierających biznes w Internecie
przetwarza dane osobowe Klientów innych podmiotów jako PPDO.
3. EPV za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu
marketingu bezposredniego produktów i usług za pomoca srodków komunikacji
elektronicznej, telefonii komórkowej, profilowania i podejmowania automatycznych decyzji
(automatyzacji marketingu), oferowania i sprzedazy usług i produktów
(Zgoda Marketingowa).
3. EPV za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną) lub za pomocą połączeń telefonicznych (Zgodnie z ustawą Prawo
telekomunikacyjne).
4. EPV przetwarza dane osobowe bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania
przetwarzania lub usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem
prawnym EPV.
5. Osoba, której dane są przetwarzane, może:
a. żądać od EPV dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także zażądać przeniesienia danych;
c. wycofać Zgodę Marketingową lub jakiekolwiek przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
d. wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;
6. Czynności opisane w art 2 ust 5 właściciel danych może wykonać po uprzednim
zweryfikowaniu swojej tożsamości za pomocą systemów automatycznych lub poprzez
kontakt z EPV lub organem nadzorczym w przypadku pkt d.
7. EPV okłada starań, aby osoba, które dane są przetwarzane mogła realizować swoje prawa
w sposób możliwie prosty i automatyczny. EPV nie utrudnia wykonywania tych praw, chyba
że utrudnienie jest w istotnym interesie właściciela danych – np. usunięcie konta w usłudze,
która może mieć istotne znaczenie dla właściciela tego konta.
8. W przypadku żądania usunięcia danych, EPV może część danych niezbędnych do analiz
statystycznych lub celów dowodowych pozostawić po uprzednim ich zanonimizowaniu.
Usunięcie lub anonimizacja danych z aktywnych baz danych jest realizowanie bez zbędnej
zwłoki w terminach opisanych w Rozporządzeniu. Usunięcie lub anonimizacja danych w
bazach archiwalnych jest realalizowane w ciągu kilku miesiący ze względu na zachowanie
ciągłości funkcjonowania usług.
9. W bardzo rzadkich wypadkach – np. w wyniku poważnej awarii lub naruszenia
integralności baz danych, przywrócenie danych z archiwum może spowodować przywrócenie
przetwarzania danych, co do których ich właściciel wycofał zgodę lub zażądał usunięcia lub
w innej formie niż wynika z żądania sprostowania. W przypadku takiego zdarzenia EPV
dołoży starań, aby powiadomić właścicieli danych osobowych o takiej sytuacji wraz z prośbą
o ponowienie ew. żądań.
Artykuł 3. Kategorie Danych Osobowych
1. W czasie korzystania z serwisów i usług należących lub używanych przez EPV możesz
zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie
formularza lub w inny sposób.
2. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Adres e-mail jest niezbędny do komunikacji z Klientiem oraz weryfikacją jego tożsamości w
przypadku prośby o zmianę/usunięcie danych. Imię ułatwia komunikację i nie musi być
prawdziwe.
3. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie danych osobowych w
zakresie dostosowanym do typu produktu lub usługi – np. adres pocztowy, numer telefonu tam
gdzie jest to uzasadnione charakterem produktu lub usługi.
4. W przypadków umów o współpracy lub o udostępnienie EPV do świadczenia własnych
usług, dodatkowo będziesz musiał podać unikalne identyfikatory nadane Ci przez kraj, w
którym rezydujesz – np. numer NIP, REGON, PESEL w przypadku osób prywatnych.
5. EPV zawsze stara się, aby wymagać minimum danych niezbędnych do realizacji
konkretnej usługi.
6. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do
realizacji usługi.
Artykuł 4. Odbiorcy danych osobowych
1. EPV nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów w innych
celach niż wsparcie własnych procesów przetwarzania, chyba że Klient wyrazi na to odrębną
zgodę – na przykład zostając Klientem Klienta jednej z usług oferowanych przez EPV.
2. EPV udostępnia dane osobowe Klientów wobec których jest ADO lub PPDO, innym
PPDO w celu realizacji usług i dostarczeniu zamówionych produktów. Przekazywanie jest
realizowane na podstawie odrębnych umów
3. PPDO działające na zlecenie EPV znajdują się w Polsce, w innych krajach Unii
Europejskiej (UE)
4. PPDO działające na zlecenie EPV nie mają prawa przetwarzać powierzonych im danych w
innych celach niż wsparcie usług EPV, chyba że Klient samodzielnie wyrazi taką zgodę
wobec konkretnego PPDO – np. będąc równocześnie użytkownikiem usługi takiego podmiotu.
Artykuł 5. Zewnętrzni ADO obsługiwani przez serwisy EPV
1. Na stronach EPV może pojawić się formularz lub inna funkcjonalność służący do
przekazania danych osobowych na rzecz ADO innego niż EPV – na przykład użytkownika
usługi świadczonej przez EPV na rzecz tego użytkownika.
2. Klient przekazujący swoje dane do zewnętrznego ADO za pomocą serwisu lub usługi EPV,
przekazuje swoje dane świadomie i dobrowolnie do tego ADO, a EPV nie odpowiada za
sposób przetwarzania danych przez tego ADO. Tam, gdzie EPV ma na to wypływ, EPV dba
za możliwie bezpieczne i sprawne przekazanie danych.
3. Niektóre usługi EPV dają ich użytkownikom pełną dowolność tworzenia formularzy,
dlatego EPV nie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo i poprawność formularzy, które
użytkownik usługi EPV sam utworzył.
4. EPV dokłada starań, aby ADO korzystających z serwisów i usług EPV przestrzegali
Rozporządzenia i innych stosowanych praw.
Artykuł 6. Niezapowiedziane Wiadomości
1. EPV zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych Klientom, których dane
kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.
2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EPV rozumie wiadomości elektroniczne
(emaile oraz wiadomości wysyłane przez inne formy komunikacji elektronicznej),
wiadomości sms, zautomatyzowaną lub nie komunikację telefoniczną, wiadomości wysyłane
na adres fizyczny oraz inne.
3. Niezapowiedziane wiadomości mają charakter
a. niehandlowy odnoszący się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów EPV
(np. zmiany, informacje o awariach i inne informacje wymagane przez prawo),
b. wiadomości okazyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
c. informacje marketingowe i informacje handlowe, dotyczące produktów EPV, lub takie,
których rozsyłka została opłacona lub wynika ze współpracy z innymi podmiotami.
4. EPV inicjuje wysyłkę niezapowiedzianych wiadomości marketingowych lub
handlowych tylko do tych Klientów, którzy wyrazili EPV na to zgodę.
5. EPV nie inicjuje wysyłek wiadomości marketingowych lub handlowych do Klientów
zewnętrznych ADO, którzy korzystają z usług EPV, ale jako PPDO może realizować i
obsługiwać od strony technicznej wysyłkę takich wiadomości na zlecenie tych ADO.
6. EPV ogranicza inicjację wysyłek niekomercyjnych niezapowiedzianych wiadomości do
Klientów zewnętrznych ADO korzystających z usług EPV do sytuacji bezwzględnie tego
wymagających przez prawo, przez sposób działania usługi (np. prośba o potwierdzenie
subskrypcji) lub istotny interes odbiorców.
7. Podmioty zlecające wysyłkę marketingowych lub handlowych wiadomości skierowanych
do Klientów EPV, nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach
adresowych EPV.
8. Informacje marketingowe i handlowe kierowane do Klientów EPV są sprawdzane i
filtrowane pod kątem wiarygodności przekazu i zlecającego w stopniu w jakim jest to
możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
9. Informacje wysyłane przez zewnętrznych ADO za pośrednictwem usług EPV nie są
sprawdzane ani zatwierdzane pod kątem treści, ale mogą być monitorowane w celu wykrycia
aktywności niezgodnej z regulaminami EPV lub prawem.
Artykuł 7. Jawne Dane Osobowe
1. Dane osobowe podane na serwisach należących do EPV przy okazji wysyłania komentarzy
do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających
strony zawierające te dane. EPV nie ma możliwości zabezpieczenia Klientów przed osobami
prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych
informacji.
2. Do jawnych danych osobowych zalicza się podane przez Klienta imię i nazwisko, adres
strony www, miasto zamieszkania, zdjęcie udostępnione w usłudze EPV lub gdzie indziej
upublicznione, nazwy użytkowników w sieciach społecznościowych i komunikatorach
internetowych.
3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta w formularzach w polach do tego nie
przeznaczonych – np. treść komentarza, wpisu na forum, opis profilu, podpis na forum –
zostaną upublicznione na ryzyko Klienta, a EPV nie bierze za to odpowiedzialności.
4. EPV może upubliczniać też inne dane, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to
wymagane przez prawo – np. adres lub numer telefonu Klienta będącego również ADO
korzystającym z usługi EPV.
Artykuł 8. Cookies (Ciasteczka)
1. Niektóre obszary serwisów należących do EPV mogą wykorzystywać cookies, czyli małe
pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani
dla jego użytkownika i jego danych.
2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z
dysku.
3. Klient może wyłączyć działanie cookies w ustawieniach przeglądarki lub może korzystać z
tzw. trybu incognito w przeglądarce. Wyłączenie lub ograniczenia działania cookie może
ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
4. Pliki cookie EPV wykorzystuje w celach statystycznych, profilowania marketingowego, do
autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do
preferencji i historii przeglądania Klienta oraz w innych celach marketingowych.
5. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków
będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Klienta danego komputera jak i dla
naszych serwisów.